top of page

OVER ONS

Over ons

Om de welzijnstaken efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om burgers en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van het beleid in het Sociaal Domein. Daarom werden adviesraden
geïnstalleerd. Krimpen aan den IJssel kent sinds februari 2007 een Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD vormt de brug tussen inwoners en gemeente.  


De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan. De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleidsmatig niveau aan het College van Burgemeester en Wethouders op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de
Participatiewet. De ASD gaat over wonen, werken en inkomen, over actief betrokken zijn bij de maatschappij, over leven met een (chronische) ziekte of handicap en over (veilig) opgroeien. 
De basis van de taken van de adviesraad is door de gemeente vastgesteld en vastgelegd in een reglement.

 

Het doel van de ASD is de belangen te behartigen van mensen die tot de doelgroep behoren. Het gaat dan om mensen die al gebruik maken van voorzieningen, maar ook om inwoners die op een andere wijze een bijdrage leveren aan het meedoen van de Krimpense bevolking. Om goed op de hoogte te komen en te blijven van alle belangen die in het veld spelen, legt de ASD contacten en onderhoudt deze met alle belanghebbenden. Ook maakt de ASD probleemgebieden bespreekbaar 
 

De ASD adviseert niet over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten. Daarvoor is er een aparte gemeentelijke klachtenprocedure.

Huishoudelijk reglement

bottom of page